קורס נאמני בטיחות
בהתאם להוראת חוק ארגון הפיקוח על העבודה, בכל מפעל בו עובדים מעל 25 עובדים תהיה ועדת בטיחות המורכבת מנציגי המעביד ומנציגי עובדים שהם נציגי בטיחות.
על כל מקום עבודה למנות נאמן בטיחות שיש לו ידע בסיסי בבטיחות בעבודה וזאת כדי להפחית סיכונים בסביבת העבודה

"כאשר הזהירות שולטת בכול, לאומץ לב אין מקום."
~ הקרדינל מרסייה~
חובות וסמכויות נאמן הבטיחות עוגנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד (1954(בסעיף 22, לאמור: "ואלה חובותיו וסמכויותיו של נאמן הבטיחות:

1. לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם
2. להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות                והגיהות
3. להודיע בכתב למעביד או לבא-כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות              והגיהות; העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח          עבודה אזורי
4. לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים                לבטיחות ולגיהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק                שיבוצעו בידי שר העבודה.
5. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל".  קורס נאמני בטיחות בסיסי הוא קורס המכשיר עובדים מקצועיים במפעלים  וחברות לשמש כנאמני בטיחות וכחברי ועדת הבטיחות המוקמות במפעלים שבהם מועסקים מעל 25 עובדים.
צורך זה בוועדות בטיחות אינו מגיע כהמלצה למפעלים. זאת חובה חקוקה שעל מקומות העבודה לאכוף ולבצע אותה. שלושה מפגשים בסה"כ הכוללים ימי לימוד מלאים כשבסופם מוסמכים התלמידים לשמש כנאמני בטיחות בעבודה.מטרות הקורס:

הכשרת נאמני בטיחות לנציגי ועדת הבטיחות והגהות בסביבת עבודתם.
נאמני הבטיחות בעבודה מתבקשים להדריך את העובדים בכל מה
שקשור לבטיחות וגהות כדי למנוע ולהפחית סיכונים בסביבת העבודה.
 
קהל יעד:

הקורס מיועד לעובדים, מנהלים בדרג הביצוע, חברי ועדת הבטיחות (לאור הנחיית מפקחת עבודה ראשית מיום 17
.08.17), ולכל המעוניין. הקורס מותאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה. ולעובדים במפעל.הנושאים הנלמדים:

פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו.
•סקר מפגעים.
• בעלי תפקידים בבטיחות ובארגון.

•ציוד מגן אישי.
• גהות תעסוקתית וארגונומיה.

• סיכוני אש.
• סיכוני חשמל וכלים מטלטלים.

• עבודה בגובה
• אמצעים למניעת נפילה.

• מקום מוקף.
• עקרונות מיגון מכונות.

• סוגי מיגון מכונות.
• כלים טעוני בדיקה.

• מסירת מידע והדרכת עובדים.
• חומ"ס.

• גורמי תאונות והגורם האנושי.
• עקרונות תוכנית לניהול הבטיחות.

• ניהול סיכוני בטיחות במקום העבודה.

משך הקורס :
שלושה מפגשים של 8 שעות .

בסיום הקורס החניכים יקבלו תעודה על סיום בהצלחה את הקורס 
מטעם י.א.ש פרויקטים ובטיחות באישור משרד הכלכלה.
הירשם כאן 
שם מלא
Email
טלפון
Submit

אימייל: